You get what you settle for.

(Source: shesaquietone, via zeldick)